dilluns, d’agost 31, 2015

10 EIXOS PER A UN NOU PAÍS (3a part)6.- IGUALTAT 
Acte central el dia 6 d'agost al Vendrell. 
Amb la independència, Catalunya es constituirà en una República d’homes i dones lliures i iguals. Tots els ciutadans i ciutadanes d’aquest país som iguals en drets i deures, independentment del nostre origen, gènere, orientació sexual, llengua, cultura, religió o idees. La República Catalana garantirà la igualtat d’oportunitats per a tothom i combatrà les desigualtats perquè tindrem la competència per legislar.

A Catalunya hi ha col·lectius i persones que pateixen discriminació. Per exemple, les desigualtats entre homes i dones que afecten aspectes importants de la vida diària, com ara les condicions de treball i els salaris, les responsabilitats en el treball domèstic o els estereotips que marquen la imatge pública d’uns i altres; els problemes d’inclusió de les persones amb discapacitats físiques i mentals, etc. 
La República Catalana haurà de garantir la igualtat d’oportunitats per a tots els seus ciutadans i ciutadanes. El fonament essencial de la igualtat d’oportunitats és l’Estat del benestar. La Catalunya autonòmica no disposa de competències legislatives ni de recursos econòmics per endegar una política àmplia d’igualtat. La República Catalana podrà legislar i implementar polítiques d’igualtat que ens equiparin als països més avançats d’Europa. 
El dèficit fiscal que pateix Catalunya qüestiona l’existència de l’Estat del benestar i perjudica especialment els col·lectius més vulnerables. El dèficit fiscal de Catalunya en un any és d’aproximadament 16.000 milions d’euros. Aquesta xifra equival pràcticament a totes les despeses de la Generalitat en salut, educació i benestar social. Amb la independència, aquests 16.000 milions d’euros no marxarien de Catalunya i es podrien destinar a millorar considerablement els serveis i la qualitat de vida dels nostres ciutadans, tot garantint una real igualtat d’oportunitats. 

Més informació: http://assemblea.cat/igualtat 

Acte central al Vendrell: http://assemblea.cat/?q=node/9989 


7.- BENESTAR I JUSTÍCIA SOCIAL 

Acte central el dia 14 d'agost al barri de Torreforta de Tarragona. 
La República catalana podrà fer realitat el dret a la salut, a l’habitatge, a l’educació, als serveis socials, a un treball digne... Ho farem perquè els catalans tenim una llarga tradició de moviments sindicals i associatius en tots aquests àmbits i perquè serem un estat econòmicament viable.
L’Estat, governi qui governi, intervé contínuament frenant lleis i normes favorables a la realitat socioeconòmica de Catalunya. El text de l'Assemblea posa alguns exemples dels recursos de l'Estat espanyol al TC i de la invasió de les competències de la Generalitat. També explica la reducció del pressupost destinat a la Llei de Dependència, l'apropiació indeguda de la part corresponent del 0,7% de l'IRPF destinat a finalitats socials, etc. 

Amb la independència, hi haurà menys atur. La República Catalana tindrà més recursos i, sobretot, la capacitat de fer lleis i inversions que afavoreixin la població i la recuperació econòmica. Un exemple: Daimler-Benz volia exportar 200.000 vehicles a través del port de Tarragona. S’han perdut els llocs de feina que hagués creat perquè l’Estat no ha fet la inversió promesa en via d’ample europeu per connectar amb Europa. 

La República catalana garantirà millor el dret a l’atur i a la pensió. A l’Estat espanyol, les pensions i l’atur es paguen amb les cotitzacions dels que treballen. La capacitat de pagar-les, depèn de l’equilibri entre el total que cobren els pensionistes i els aturats i el total que paguen els treballadors. La taxa d’ocupació i els salaris són més alts a Catalunya que a Espanya i l’atur és més baix. Pel tant, les pensions seran més segures a la República catalana. 

El Govern de la República, amb molts més recursos econòmics que actualment, podrà decidir quins medicaments finança la Seguretat Social i quina és la cartera de serveis bàsics que garanteix de manera universal, dues competències que actualment corresponen al Govern espanyol. A més, la República passarà a ser la titular de 150 centres hospitalaris, entre CAP i hospitals, que actualment pertanyen a la Seguretat Social, malgrat que s’han finançat amb diners de la Generalitat. 

La sostenibilitat d’un sistema depèn dels recursos disponibles: la independència posarà fi a un espoli fiscal de 16.000 milions d’euros cada any.

Acte central a Torreforta: http://assemblea.cat/?q=node/10000


8.- INNOVACIÓ Acte central el dia 22 d'agost a Lloret. 

La independència de Catalunya farà possible la formació d’una República Catalana que permetrà la consolidació i millora del nostre model de recerca i innovació, al servei de la societat, de les persones i del seu benestar. Només amb un estat català serà possible un nivell d’inversió homologable als estàndards europeus, o fins i tot al nivell dels països capdavanters. 

El percentatge del Producte Interior Brut que es destina a la recerca a l’estat espanyol és inferior al de la majoria de països més avançats com Estats Units, el Japó, Israel o molts dels països de la Unió Europea. Cal tenir en compte, a més, que en els darrers anys els recursos estatals dedicats a la recerca han patit una davallada acumulada del 39% fins el 2013. Aquest fet, junt amb la incapacitat històrica d’executar els pressupostos assignats han perjudicat molt la capacitat de recerca i innovació de Catalunya. 
Les polítiques recentralitzadores de l’estat en aquests darrers temps, a més, han incidit negativament en aspectes clau per a la transferència del coneixement a la societat, com per exemple en el cas de la no concessió d’ajuts al suport de la Innovació per part del Ministeri d’Economia (2010-11), la denegació d’ajuts a universitats i centres de recerca catalans (2012) o l’anul·lació de convenis a la Generalitat en matèria de recerca (2011).
La independència de Catalunya i la creació de la República Catalana permetran la disponibilitat de molts més recursos per a la recerca i la innovació, unes estructures i dotació econòmica estables, la modernització de la gestió de la recerca en tots els àmbits, la captació de més talent internacional i la formació d’un model complet de recerca i innovació propi que es basi en les nostres universitats i centres de recerca i tecnològics, la participació privada i les necessitats de la societat. 

Catalunya formant part de l'Estat espanyol no té llibertat plena per prendre decisions importants en política científica. La independència de Catalunya és una oportunitat única per competir encara millor amb els països capdavanters. 
 http://assemblea.cat/innovacio 

Acte central a Lloret el dia 22 d'agost:
Acte a Lloret


Rafael Castellanos i Llorens

 SI VOLS LLEGIR MÉS

dimarts, d’agost 11, 2015

10 EIXOS PER A UN NOU PAÍS (2a part)

4.- DIVERSITAT Acte central el dia 28 de juliol a Lleida.
La diversitat existeix en tots els àmbits de l’expressió humana: identitats, llengües, cultures, religions i idees, origen, gènere, orientació sexual, etc. La diversitat enriqueix la nostra realitat social i cultural. El respecte a la diversitat és un valor essencial de la nostra societat, que ha de ser promogut i defensat per les nostres institucions nacionals.
La República Catalana garantirà la igualtat de drets i deures de tots els seus ciutadans i ciutadanes i el seu dret a viure plenament d’acord amb la seva identitat personal.

La Catalunya del segle XXI és un país divers i tolerant. Tanmateix, la Catalunya autònoma no pot legislar ni emprendre mesures en alguns aspectes clau per garantir la diversitat, ja que aquests són competència de l’Estat Espanyol. La República Catalana disposarà de plena sobirania per tirar endavant una política de respecte a la diversitat. La República Catalana garantirà la plena igualtat entre homes i dones en tots els àmbits socials i laborals.

Com a país inclusiu, Catalunya és avui el país d’acollida de ciutadans d’orígens molt diversos. La Catalunya contemporània s’ha construït amb l’aportació dels successius fluxos de persones d'arreu. Avui es parlen a Catalunya més de 300 llengües i hi coexisteixen tradicions culturals i religioses molt diverses. La República Catalana apostarà per la inclusió i per la interculturalitat, és a dir, pel diàleg i la convivència entre les persones i els col·lectius. La identitat catalana és oberta i plenament compatible amb les identitats dels llocs d’origen de cadascú. La República Catalana és un projecte de futur, on hi cabem tots i on tots hi som necessaris, la millor garantia del respecte a la diversitat.

L'Assemblea també informa de les limitacions de l'autonomia actual i la invasió de competències per part del govern espanyol. 

Més informació: Diversitat
Acte central a Lleida: Acte a Lleida

 
5.- SOSTENIBILITAT Acte central els dies 1 i 2 d'agost a Bolvir i Puigcerdà.
El model econòmic espanyol, del qual depenem, no és sostenible i és altament vulnerable, perquè maximitza el benefici econòmic a curt termini i genera corrupció i malbaratament dels recursos naturals. Per canviar el model econòmic per un de més sostenible i resistent a les crisis cal fer una política econòmica i fiscal diferents, i lluitar contra l’especulació i la corrupció amb les eines d’un estat. La sostenibilitat social s’aconsegueix amb la millor distribució de la riquesa i el benestar social, i el primer element per aconseguir-ho és el treball. Per tant, ens cal fer polítiques diferents per aconseguir rebaixar l’atur a uns nivells que Espanya mai no ha conegut. Amb la República Catalana podrem fer un model social més sostenible.

L’espai on s’expressa la sostenibilitat és el territori. La decisió de quin territori volem i com l’aprofitem ha de ser nostra i no sotmesa a models caducs i que el simplifiquen i banalitzen, tot deixant una herència difícil d’esmenar. A Catalunya disposem d’un territori comparativament petit i molt poblat i, per tant, sotmès a moltes pressions i necessitats en matèria d’infraestructures i mobilitat. Per ser sostenibles ens cal un Estat que prioritzi les infraestructures viàries locals i regionals per a una mobilitat sostenible, per davant de les grans obres tipus AVE.

Alguns casos concrets: La Generalitat no té competències per regular els cabals mínims del riu Ebre. Amb un estat independent, Catalunya podria aconseguir la preservació del Delta de l’Ebre, negociant un tractat internacional amb Espanya regulador dels cabals i usos de l’aigua de l’Ebre; Catalunya disposa de moltes hores de sol, però a Espanya, per preservar els interessos de las grans companyies elèctriques, es penalitza per via administrativa i fiscal l’aprofitament de l’energia solar per fer electricitat per a autoconsum dels ciutadans, al contrari de països com Alemanya o Dinamarca. Per a això necessitem un estat que fomenti l’autogeneració energètica; Catalunya ha volgut prohibir la tècnica del “fracking” pel gran consum d’aigua que requereix i la contaminació dels aqüífers. Com que la Generalitat no té competències en legislació minera, ho ha fet per la via de l’ordenació del territori, modificant la llei d’urbanisme. El govern espanyol ho ha bloquejat utilitzant el Tribunal Constitucional.
La sostenibilitat només és possible a Catalunya si es disposen de totes les eines d’un estat per tal d’incidir en tots els àmbits interns i, en l’àmbit extern, poder participar en la presa de decisions internacional.

L'Assemblea també informa de les limitacions de l'autonomia actual i la invasió de competències per part del govern espanyol. 

Més informació: Sostenibilitat
Acte central a Puigcerdà: Acte a PuigcerdàRafael Castellanos i Llorens dilluns, d’agost 10, 2015

10 EIXOS PER A UN NOU PAÍS (1a part)Els 10 eixos per a un nou país, que serveixen per definir la República Catalana que volem, són els següents:

1.- EQUILIBRI TERRITORIAL (color blau fort)
2.- SOLIDARITAT (color vermell)
3.- OBERTS AL MÓN (color blau cel )
4.- DIVERSITAT (color verd)
5.- SOSTENIBILITAT (color verd fort)
6.- IGUALTAT (color lila)
7.- BENESTAR I JUSTÍCIA SOCIAL (color gris)
8.- INNOVACIÓ (color rosa)
9.- REGENERACIÓ DEMOCRÀTICA (color groc)
10.- CULTURA I EDUCACIÓ (color marró)

Cada eix està identificat amb un color i l'ANC hi dedica una setmana durant la qual es fan actes arreu del territori i un acte central en una comarca diferent cada setmana. Els colors dels eixos també identificaran els trams de la Via lliure que omplirà la Meridiana de Barcelona el dia 11 de setembre.

Comentem els tres primers eixos, que ja s'han fet públics fa alguns dies:

1.- EQUILIBRI TERRITORIAL Acte central el dia 5 de juliol a Tortosa.

L'equilibri territorial de la República Catalana vol dir que totes les regions estiguin connectades hi participin de forma coordinada, sostenible i equitativa al desenvolupament del país. Aquesta relació ha de permetre la convivència i la universalitat de serveis bàsics tant en entorns rurals com metropolitans i la comunicació efectiva i eficient entre tots els racons del nou Estat. També caldrà desenvolupar les infraestructures necessàries en àmbits tan diversos com l’energia, la gestió de l’aigua o els transports, respectant l’entorn natural i el medi ambient, les economies tradicionals i el patrimoni natural del país.

L'Assemblea també informa més detalladament de «què tenim» i «què volem». Especialment destacables són els dèficits actuals de l'Estat espanyol (alguns poc coneguts) i la legislació de la Generalitat de Catalunya anul·lada pel Tribunal Constitucional espanyol, un fet molt aclaridor per ajudar a entendre en quin Estat estem.

Més informació: Equilibri Territorial  
Acte central a Tortosa: Acte a Tortosa

2.- SOLIDARITAT Acte central el dia 11 de juliol a Manresa

A la República catalana la solidaritat s'ha de concretar en els pressupostos, de manera que tothom tingui les necessitats bàsiques cobertes. Per justícia i per poder desenvolupar totes les nostres potencialitats.

Actualment a Catalunya, la solidaritat es manifesta en més de 300 entitats de voluntariat social, amb milers i milers de voluntaris en diferents àmbits com el penitenciari, salut, immigració, inserció laboral, gent gran, discapacitats físics i mentals, persones sense sostre, drogodependències, lleure educatiu, etc., amb moltes dificultats per cobrir les mancances socials de l'Estat espanyol. La Catalunya autonòmica no disposa ni del poder per fer lleis ni dels recursos econòmics necessaris. El compromís d’assolir un 0,7% del pressupost per a la solidaritat i la cooperació internacional està en els programes de la majoria dels partits i en els de la xarxa d’ONG de Catalunya. Per poder ser veritablement solidaris necessitem un Estat propi.

L'Assemblea també informa de les impugnacions per part de l'Estat espanyol de la Normativa de la Generalitat de Catalunya en matèria de solidaritat.


Més informació: Solidaritat
Acte central a Manresa: Acte central a Manresa

3.- OBERTS AL MÓN, Acte central el 18 de juliol a Vic

Amb la independència i la República Catalana estarem oberts al món.
En un món global, Catalunya ha de poder defensar directament els seus interessos: ens cal tenir veu pròpia i no ser subsidiaris per defensar en el món les nostres empreses i els nostres ciutadans, i per poder participar en els organismes internacionals on es prenen decisions que afecten les nostres vides. Si no tens Estat propi no tens visibilitat al món. És com si no existissis. Tenim plena capacitat per ser al món i ser-hi presents amb veu pròpia a tots els organismes internacionals, una veu pròpia que l’Estat espanyol ens nega i persegueix.

L’Estat espanyol ha recorregut al Tribunal Constitucional, que ha suspès els aspectes clau de la Llei 16/2014 d’acció exterior de Catalunya. També pretén evitar que la Generalitat obri delegacions exteriors impedint que Catalunya pugui projectar-se al món i defensar directament els nostres interessos econòmics i institucionals. La creació de la República catalana és una oportunitat única per ser un altre cop protagonistes de la història i dissenyar el nostre futur i els dels nostres fills i nets, una oportunitat única de ser Oberts al món sense haver de demanar permís

Més informació: Oberts al món
Acte central a Vic: Acte de Vic


Rafael Castellanos i Llorens