dilluns, d’agost 31, 2015

10 EIXOS PER A UN NOU PAÍS (3a part)6.- IGUALTAT 
Acte central el dia 6 d'agost al Vendrell. 
Amb la independència, Catalunya es constituirà en una República d’homes i dones lliures i iguals. Tots els ciutadans i ciutadanes d’aquest país som iguals en drets i deures, independentment del nostre origen, gènere, orientació sexual, llengua, cultura, religió o idees. La República Catalana garantirà la igualtat d’oportunitats per a tothom i combatrà les desigualtats perquè tindrem la competència per legislar.

A Catalunya hi ha col·lectius i persones que pateixen discriminació. Per exemple, les desigualtats entre homes i dones que afecten aspectes importants de la vida diària, com ara les condicions de treball i els salaris, les responsabilitats en el treball domèstic o els estereotips que marquen la imatge pública d’uns i altres; els problemes d’inclusió de les persones amb discapacitats físiques i mentals, etc. 
La República Catalana haurà de garantir la igualtat d’oportunitats per a tots els seus ciutadans i ciutadanes. El fonament essencial de la igualtat d’oportunitats és l’Estat del benestar. La Catalunya autonòmica no disposa de competències legislatives ni de recursos econòmics per endegar una política àmplia d’igualtat. La República Catalana podrà legislar i implementar polítiques d’igualtat que ens equiparin als països més avançats d’Europa. 
El dèficit fiscal que pateix Catalunya qüestiona l’existència de l’Estat del benestar i perjudica especialment els col·lectius més vulnerables. El dèficit fiscal de Catalunya en un any és d’aproximadament 16.000 milions d’euros. Aquesta xifra equival pràcticament a totes les despeses de la Generalitat en salut, educació i benestar social. Amb la independència, aquests 16.000 milions d’euros no marxarien de Catalunya i es podrien destinar a millorar considerablement els serveis i la qualitat de vida dels nostres ciutadans, tot garantint una real igualtat d’oportunitats. 

Més informació: http://assemblea.cat/igualtat 

Acte central al Vendrell: http://assemblea.cat/?q=node/9989 


7.- BENESTAR I JUSTÍCIA SOCIAL 

Acte central el dia 14 d'agost al barri de Torreforta de Tarragona. 
La República catalana podrà fer realitat el dret a la salut, a l’habitatge, a l’educació, als serveis socials, a un treball digne... Ho farem perquè els catalans tenim una llarga tradició de moviments sindicals i associatius en tots aquests àmbits i perquè serem un estat econòmicament viable.
L’Estat, governi qui governi, intervé contínuament frenant lleis i normes favorables a la realitat socioeconòmica de Catalunya. El text de l'Assemblea posa alguns exemples dels recursos de l'Estat espanyol al TC i de la invasió de les competències de la Generalitat. També explica la reducció del pressupost destinat a la Llei de Dependència, l'apropiació indeguda de la part corresponent del 0,7% de l'IRPF destinat a finalitats socials, etc. 

Amb la independència, hi haurà menys atur. La República Catalana tindrà més recursos i, sobretot, la capacitat de fer lleis i inversions que afavoreixin la població i la recuperació econòmica. Un exemple: Daimler-Benz volia exportar 200.000 vehicles a través del port de Tarragona. S’han perdut els llocs de feina que hagués creat perquè l’Estat no ha fet la inversió promesa en via d’ample europeu per connectar amb Europa. 

La República catalana garantirà millor el dret a l’atur i a la pensió. A l’Estat espanyol, les pensions i l’atur es paguen amb les cotitzacions dels que treballen. La capacitat de pagar-les, depèn de l’equilibri entre el total que cobren els pensionistes i els aturats i el total que paguen els treballadors. La taxa d’ocupació i els salaris són més alts a Catalunya que a Espanya i l’atur és més baix. Pel tant, les pensions seran més segures a la República catalana. 

El Govern de la República, amb molts més recursos econòmics que actualment, podrà decidir quins medicaments finança la Seguretat Social i quina és la cartera de serveis bàsics que garanteix de manera universal, dues competències que actualment corresponen al Govern espanyol. A més, la República passarà a ser la titular de 150 centres hospitalaris, entre CAP i hospitals, que actualment pertanyen a la Seguretat Social, malgrat que s’han finançat amb diners de la Generalitat. 

La sostenibilitat d’un sistema depèn dels recursos disponibles: la independència posarà fi a un espoli fiscal de 16.000 milions d’euros cada any.

Acte central a Torreforta: http://assemblea.cat/?q=node/10000


8.- INNOVACIÓ Acte central el dia 22 d'agost a Lloret. 

La independència de Catalunya farà possible la formació d’una República Catalana que permetrà la consolidació i millora del nostre model de recerca i innovació, al servei de la societat, de les persones i del seu benestar. Només amb un estat català serà possible un nivell d’inversió homologable als estàndards europeus, o fins i tot al nivell dels països capdavanters. 

El percentatge del Producte Interior Brut que es destina a la recerca a l’estat espanyol és inferior al de la majoria de països més avançats com Estats Units, el Japó, Israel o molts dels països de la Unió Europea. Cal tenir en compte, a més, que en els darrers anys els recursos estatals dedicats a la recerca han patit una davallada acumulada del 39% fins el 2013. Aquest fet, junt amb la incapacitat històrica d’executar els pressupostos assignats han perjudicat molt la capacitat de recerca i innovació de Catalunya. 
Les polítiques recentralitzadores de l’estat en aquests darrers temps, a més, han incidit negativament en aspectes clau per a la transferència del coneixement a la societat, com per exemple en el cas de la no concessió d’ajuts al suport de la Innovació per part del Ministeri d’Economia (2010-11), la denegació d’ajuts a universitats i centres de recerca catalans (2012) o l’anul·lació de convenis a la Generalitat en matèria de recerca (2011).
La independència de Catalunya i la creació de la República Catalana permetran la disponibilitat de molts més recursos per a la recerca i la innovació, unes estructures i dotació econòmica estables, la modernització de la gestió de la recerca en tots els àmbits, la captació de més talent internacional i la formació d’un model complet de recerca i innovació propi que es basi en les nostres universitats i centres de recerca i tecnològics, la participació privada i les necessitats de la societat. 

Catalunya formant part de l'Estat espanyol no té llibertat plena per prendre decisions importants en política científica. La independència de Catalunya és una oportunitat única per competir encara millor amb els països capdavanters. 
 http://assemblea.cat/innovacio 

Acte central a Lloret el dia 22 d'agost:
Acte a Lloret


Rafael Castellanos i Llorens

 SI VOLS LLEGIR MÉS

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada